แนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านพัสดุ
แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินการจัดหาตั้งแต่ 5,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาท
แนวปฏิบัติในการดำเนินการประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านพัสดุแนวปฏิบัติการเบิกพัสดุคลังสำนักงานอธิการบดี การสั่งซื้อพัสดุ(เฉพาะหน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย) และขั้นตอนการปฏิบัติการซื้อพัสดุรวม(เฉพาะวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน)
แนวปฎิบัติและขั้นตอนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
การจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ
แจ้งแนวทางการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
แนวปฏิบัติในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องและการคืนหลักประกันสัญญา
แนวปฏิบัติการบันทึกข้อความรายงานผลการพิจารณาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 16
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
แนวทางการส่งหนังสือเพื่อดำเนินงานตามสัญญาเมื่อลงนามในสัญญาแล้ว
วิธีปฎิบัติกรณีวงเงินในการจัดหาครั้งหนึ่งไม่เกิน 1 แสนบาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) กรณีเสนอผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
วิธีปฎิบัติกรณีวงเงินในการจัดหาครั้งหนึ่งไม่เกิน 1 แสนบาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) กรณีเสนออธิการบดี
การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (คำสั่งมหาวิทยาลัยลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560)
แนวปฏิบัติในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหา(Specifications)(ประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560)
แนวปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุ (ประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560)
แนวปฏิบัติในการตรวจการจ้าง
แนวปฏิบัติในการควบคุมงาน
แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (ไม่รวมงานจ้างก่อสร้าง) (ประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560)
แนวปฏิบัติในการจัดจ้าง กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (ประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560)