หน้าแรก                                                                                                                                                                                                      บุคลากร | โครงสร้างการบริหาร | พันธกิจ วิสัยทัศน์ | ระเบียบที่เกี่ยวกับพัสดุ | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
พันธกิจ วิสัยทัศน
พันธกิจ

1. ควบคุม ดำเนินการ และให้บริการด้านการพัสดุแก่มหาวิทยาลัย/สถาบันอย่างถูกต้อง
    ตามระเบียบโปร่งใสและเป็นธรรม สร้างความพึงพอใจในการรับบริการ
    ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ
2. เป็นศูนย์กลางข้อมูลทางด้านพัสดุและการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
3. บริการด้านวิชาการ ให้คำปรึกษาเสนอแนะด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ
    การบริหารด้านพัสดุ

วิสัยทัศน์


บริหารจัดการพัสดุเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา โทรศัพท์ 086-4983689