หน้าแรก                                                                                                                                                                                                     บุคลากร | โครงสร้างการบริหาร | พันธกิจ วิสัยทัศน์ | ระเบียบที่เกี่ยวกับพัสดุ | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โครงสร้างการบริหาร

งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา โทรศัพท์ 086-4983689