สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561
เดือนตุลาคม 2560
เดือนพฤศจิกายน 2560
เดือนธันวาคม 2560
เดือนมกราคม 2561
เดือนกุมภาพันธ์ 2561
เดือนมีนาคม 2561
เดือนเมษายน 2561
เดือนพฤษภาคม 2561
เดือนมิถุนายน 2561
เดือนกรกฎาคม 2561
เดือนสิงหาคม 2561
เดือนกันยายน 2561