สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560
เดือนตุลาคม 2559
เดือนพฤศจิกายน 2559
เดือนธันวาคม 2559
เดือนมกราคม 2560
เดือนกุมภาพันธ์ 2560
เดือนมีนาคม 2560
เดือนเมษายน 2560
เดือนพฤษภาคม 2560
เดือนมิถุนายน 2560
เดือนกรกฎาคม 2560
เดือนสิงหาคม 2560
เดือนกันยายน 2560