สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2558
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2558
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2559

งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา