สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2557
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2557
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2558
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2558
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2558
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2558
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2558
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2558
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2558
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2558

งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา