สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2557
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2556
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2556
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2557
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2557
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2557
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2557
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2557
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2557
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2557
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2557

งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา