สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2556
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2555
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2555
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2555
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2556
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2556
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2556
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2556
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2556
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2556
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2556
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2556

งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา