หน้าแรก                                                                                                                                                                                                     บุคลากร | โครงสร้างการบริหาร | พันธกิจ วิสัยทัศน์ | ระเบียบที่เกี่ยวกับพัสดุ | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
บุคลากร

นางพิไลพร คงเรือง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หัวหน้างานพัสดุนางภัชลี สุดเอื้อม
พนักงานพัสดุ 3


นางสาวนงเยาว์ มูลติชัย
นักวิชาการพัสดุ


นายพัชรพณ สันสาคร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 

นางสาวอรวรรณ พงศาวดาร
นักวิชาการพัสดุนางสาวผดุงขวัญ คมขำ
นักวิชาการพัสดุ


นางสาวมลธิชา รัญเพ็ชร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 

นางธรรศญา บุญทวี
นักวิชาการพัสดุ
งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา โทรศัพท์ 086-4983689