หนังสือเวียนเกี่ยวกับการดำเนินการด้านพัสดุ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว423   10 กันยายน   2563 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับผล กระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว444  28 กันยายน   2561 ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/ว350 23 กรกฎาคม 2562 ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว83 22 กุมภาพันธ์ 2562 การซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 183
ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.7/ว10 18 กุมภาพันธ์ 2562   หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์
ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว62 5 กุมภาพันธ์ 2562  แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว54 1 กุมภาพันธ์ 2562  ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่องข้อตกลงคุณธรรมหรือนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ออกจากแบบประกาศ และเอกสารเชิญชวน
ด่วนที่สุด ที่ กค ( กวจ ) 0405.2/ว52 31 มกราคม 2562 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2)และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 453 3 ตุลาคม 2561  แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว444  28 กันยายน   2561 ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริต
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว427  21 กันยายน   2561 ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว334  24 กรกฎาคม   2561 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ที่ ศธ 0501(6)/ว1193   20 กรกฏาคม    2561  การกำชับให้หน่วยงานถือปฎิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีการดำเนินการแผนงานโครงการต่างๆในส่วนราชการในสังกัด
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว289   25 มิถุนายน    2561 แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า
ด่วนที่สุด ที่ นร 0731.1/ว104   13 มิถุนายน    2561 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว260   5 มิถุนายน 2561 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว258   4 มิถุนายน    2561    แนวทางปฏิบัติในการจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายรายหรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/022120   31 พฤษภาคม 2561  ข้อหารือเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์กรณีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว242   22 พฤษภาคม 2561 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 2
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)0405.2/ว259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว217   ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79
ที่ (กวจ) 0405.2/ว198   ลงวันที่ 26 เมษายน 2561 ซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว179   ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
ที่ กค(0405.3)/ว 132 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
ที่ กค(0405.3)/ว 91 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 การกำหนดระยะเวลายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิ์
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
ที่ กค(0412.5)/ว 29 ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 แนวทางการปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการถอนคืนรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ

ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 5 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560
การกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว496 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน
ที่ กค 0910/ว 200 ลงวันที่ 12 ธ.ค.60 การตรวจสอบรายชื่อที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลัง
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 453 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 การดำเนินการกรณีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว452 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 128
ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น
ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 347 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง
ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 346 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณ
ใหม่แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง
ที่ กค(กวพ) 0405.2/ว 320 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 การกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม
ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ที่ นร.0704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ที่ กค(กวพ)0421.3/ว341) ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 การอนุมัติเป็นหลักการผ่อนผันการแต่งตั้งพนักงานราชการพนักงานมหาวิทยาลัย
หรือพนักงานของรัฐ เป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างหรือผู้ควบคุมงาน
ที่ กค.0409.6/27433 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2550 การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ที่ กค.0406.2/ว.66
ลงวันที่ 25 กันยายน 2550
 แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ที่ ตผ.0004/ว.97 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546
ที่ นร.(กวพ) 1305/ว11948 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2543 แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ที่ นร.(กวพ) 1002/ว6 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2532 การประเมินราคาในงานประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ที่ สร.0203/ว52 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2520 การระบุคุณลักษณะเฉพาะสิ่งของหรือยี่ห้อสิ่งของ