หน้าแรก                                                                                                                                                                                                                             บุคลากร | โครงสร้างการบริหาร | พันธกิจ วิสัยทัศน์ | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  

  

  

  

  

  •  แนวปฎิบัติและขั้นตอนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


  •  การจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ


  •  แจ้งแนวทางการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน


  •  แนวปฏิบัติในการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องและการคืนหลักประกันสัญญา


  •  แนวปฏิบัติการบันทึกข้อความรายงานผลการิจารณาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
      พ.ศ.2560 ข้อ 16


  •  สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
      และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560


  •  แนวทางการส่งหนังสือเพื่อดำเนินงานตามสัญญาเมื่อลงนามในสัญญาแล้ว


  •  วิธีปฎิบัติกรณีวงเงินในการจัดหาครั้งหนึ่งไม่เกิน 1 แสนบาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) กรณีเสนอผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

  •  วิธีปฎิบัติกรณีวงเงินในการจัดหาครั้งหนึ่งไม่เกิน 1 แสนบาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) กรณีเสนออธิการบดี

  •  การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (คำสั่งมหาวิทยาลัยลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560)


  •  แนวปฏิบัติในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทีจัดหา(Specifications)
      (ประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560
)


  •  แนวปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุ (ประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560)


  •  แนวปฏิบัติในการตรวจการจ้าง


  •  แนวปฏิบัติในการควบคุมงาน

  •  แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (ไม่รวมงานจ้างก่อสร้าง)
     (ประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560)


  •  แนวปฏิบัติในการจัดจ้างก่อสร้าง กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
     (ประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560)


  •  ขั้นตอนการเบิกพัสดุจากคลังสำนักงานอธิการบดี

   
 ปฏิทินกิจกรรม    
     
ลิงค์เว็บไซด์    
งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา โทรศัพท์ 086-4983689