หน้าแรก                                                                                                                                                                                                             บุคลากร | โครงสร้างการบริหาร | พันธกิจ วิสัยทัศน์ | ระเบียบที่เกี่ยวกับพัสดุ | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (3 มิ.ย. 2560)
  

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560 (3 พ.ค. 2560)
  

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2560 (3 เม.ย. 2560)
  

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (2 มี.ค. 2560)

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2560 (2 ก.พ. 2560)

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2559 (4 ม.ค. 2560)

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (2 ธ.ค. 2559)

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2559 (1 พ.ย. 2559)

  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 เงินรายได้ (ประกาศ ณ วันที่ 4 ต.ค. 2559)

  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 เงินงบประมาณ (ประกาศ ณ วันที่ 4 ต.ค. 2559)

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2557

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2556

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2555

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2554

 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2553

  

  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
      รายจ่ายตามงบประมาณ
(ที่ นร.0704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559)

  การอนุมัติให้แต่งตั้งลูกจ้างประจำเป็นกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
     ด้วยการพัสดุพ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ที่ กค(กวพ)0421.3/ว417 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2553)


  การอนุมัติเป็นหลักการผ่อนผันการแต่งตั้งพนักงานราชการพนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานของรัฐ
      เป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างหรือผู้ควบคุมงาน
(ที่ กค(กวพ)0421.3/ว341) ลงวันที่ 20 กันยายน 2553)

  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
      (ที่ กค.0406.4/ว18 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551)

  การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
      และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ที่ กค.0409.6/27433 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2550)

  การอนุมัติยกเว้นให้แต่งตั้งพนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการ
      ตามระเบียบสำนักนายกฯ
(ที่ กค(กวพ)0408.4/ว 155 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2550)

  ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546
      (ที่ ตผ.0004/ว.97 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546)

  ระยะเวลาในการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง และการตรวจรับพัสดุ
      (ที่ นร.1305/ว 5855 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2544)


  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
      (ที่ นร.(กวพ) 1305/ว11948 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2543)

   การประเมินราคาในงานประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (ที่ นร.(กวพ) 1002/ว6 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2532)

  การระบุคุณลักษณะเฉพาะสิ่งของหรือยี่ห้อสิ่งของ(ที่ สร.0203/ว52 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2520)

  

  อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ลงวันที่ 8 กันยายน 2557)

  อัตราค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการ (ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ลงวันที่ 8 กันยายน 2557)

  แนวปฏิบัติในการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
     (บันทึกข้อความมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2553)

  มอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการศูนย์ให้การศึกษาโครงการ
      กศ.บป. ปฏิบัติราชการแทน
( คำสั่งที่ 3329/2553 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553)


  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
      (บันทึกข้อความ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2553
)

  มอบอำนาจให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบด(เลขที่คำสั่ง 1985/2551 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551)

  ให้คณะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีตกลงราคาและวิธีกรณีพิเศษวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
      (ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551)

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการใช้เงินนอกงบประมาณในการเช่ารถยนต์รับส่งผู้โดยสาร
      ใช้ในราชการ พ.ศ. 2549
(ลงวันที่ 2 กันยายน 2549)

   
 ปฏิทินกิจกรรม    
     
ลิงค์เว็บไซด์    
งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา โทรศัพท์ 086-4983689