หน้าแรก                                                                                                                                                                                                     บุคลากร | โครงสร้างการบริหาร | พันธกิจ วิสัยทัศน์ | ระเบียบที่เกี่ยวกับพัสดุ | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  

  

  

  

  •  การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (คำสั่งมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560)

  •  แนวปฏิบัติในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทีจัดหา(Specifications)
      (ประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560
)

  •  แนวปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุ (ประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560)

  •  แนวปฏิบัติในการตรวจการจ้าง (ประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560)


  •  แนวปฏิบัติในการควบคุมงาน (ประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560)

  •  แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (ไม่รวมงานจ้างก่อสร้าง)
     (ประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560)


  •  แนวปฏิบัติในการจัดจ้างก่อสร้าง กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
     (ประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560)


  •  มาตรการการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
     (ประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559)


  •  ขั้นตอนการเบิกพัสดุจากคลังสำนักงานอธิการบดี

   
 ปฏิทินกิจกรรม    
     
ลิงค์เว็บไซด์    
งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา โทรศัพท์ 086-4983689